Hivos People Unlimited website

Wij zijn Hivos

Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen komen we op voor gelijkheid en strijden we tegen machtsmisbruik. We werken met activisten, ondernemers, journalisten, kunstenaars, burgers en hun organisaties in meer dan 30 landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij staan hen bij met kennis, contacten, geld en bescherming. Zo bouwen we samen aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Humanistische oorsprong

Hivos is in 1968 opgericht vanuit een humanistische overtuiging. Onze naam staat oorspronkelijk dan ook voor: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking. In het verzuilde Nederland van de jaren zestig, waren onze oprichters ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking seculier zou moeten zijn omdat échte samenwerking uitgaat van respect voor álle overtuigingen.

Onze overtuiging

Wij gaan al meer dan 50 jaar uit van de kracht van mensen en hun vermogen zélf hun leven vorm te geven. Ongeacht wat zij geloven of hoe zij zichzelf identificeren. De unieke verscheidenheid van mensen is waardevol en moet gekoesterd worden. Want, een leven in vrijheid en waardigheid, met respect voor elkaar en de planeet, leidt tot een groter individueel welzijn en een eerlijke en veerkrachtige samenleving. Tot op de dag van vandaag worden wij door deze overtuiging geïnspireerd en bepaalt het hoe wij naar de wereld kijken.

Onze waarden

Onze overtuiging vind je terug in onze waarden. Deze waarden zijn de leidraad van ons werk.

Vrijheid en waardigheid

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid en waardigheid te leven. Mensen moeten de vrijheid hebben om te geloven wat ze willen, hun mening te uiten, hun regeringen te betwisten en de gevestigde orde te beïnvloeden.

Zelfbeschikking en diversiteit

Mensen moeten zelf keuzes en beslissingen kunnen maken op basis van hun eigen voorkeuren en interesses, ongedacht hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Ieder mens is uniek en onze individuele verschillen leiden tot diversiteit.

Gelijkheid en rechtvaardigheid

Niet iedereen is hetzelfde, maar we zijn wel gelijkwaardig. Wij moeten als zodanig worden behandeld en dit moet verankerd worden in de manier waarop onze sociale en juridische systemen werken.

Verantwoord burgerschap

Mensen hebben zowel rechten als plichten. Zorg dragen voor iedereen om ons heen en op een manier leven die anderen en onze planeet niet beschadigt, zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Duurzaam gebruik van de rijkdommen van onze planeet

Er is maar één planeet. Duurzaam gebruik van de rijkdommen van onze planeet is essentieel voor huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat we niet alleen onze impact op het milieu moeten verminderen, maar ook moeten herstellen wat al is aangetast.

 

Wat wij zien

De 21e eeuw is getuige van veel positieve ontwikkelingen die hoop bieden voor de nabije toekomst. De formele democratie heeft zich de afgelopen decennia verspreid. Absolute armoede-, en sterftecijfers zijn gedaald. Nieuwe technologieën bevorderen economische ontwikkeling en stimuleren burgeractivisme en innovatie.

Maar, die vooruitgang brengt hoge kosten met zich mee. Economische winst wordt op een oneerlijke manier verdeeld tussen landen, klassen, seksen en leeftijden. Het huidige geglobaliseerde systeem veroorzaakt toenemende ongelijkheid, overbelasting van de aarde en bestuurlijk falen. Op termijn is dit niet houdbaar.

Uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering raken ons allemaal, maar vooral de meest kwetsbaren op aarde. Daarnaast hebben steeds meer mensen het gevoel slachtoffer te zijn van globalisering. Dat voedt nationalistische en populistische bewegingen die tekeergaan tegen externe invloeden en buitenstaanders zoals migranten, (seksuele) minderheden en activisten en hun organisaties. Vrijheid van meningsuiting en het recht je te organiseren staan in bijna de helft van alle landen ter wereld onder druk.

Het gevolg is dat tientallen miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen voor mensenrechtenschendingen en klimaatverandering.

Waar wij aan werken

In meer dan 30 landen werken wij samen met moedige mensen aan structurele oplossingen voor deze problemen. Dat kunnen activisten zijn, maar ook journalisten, kunstenaars, advocaten, hackers en boeren. Met slimme, gedurfde projecten verzetten wij ons tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving. Maar, alleen tegenwicht bieden is niet genoeg. Wij streven naar structurele verandering. Daarom werken we ook samen met pionierende organisaties, innovatieve bedrijven en bereidwillige overheden. Met hen delen wij een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen open staan voor iedereen. Om dat voor elkaar te krijgen, richt ons werk zich op vijf thema’s.

Hernieuwbare energie

Wereldwijd hebben meer dan één miljard mensen geen toegang tot betrouwbare en schone energie. Daar brengen wij verandering in met ons werk op het gebied van hernieuwbare energie. Wanneer we toegang tot duurzame energie vergroten, helpt dit om armoede te verlichten, levensomstandigheden te verbeteren, economische ontwikkeling van vooral vrouwen aan te jagen én de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Vrouwenrechten

Vrouwen zijn de drijvende kracht achter sociale verandering. Hun stem en mening zijn onmisbaar. Daarom vechten wij voor gelijkwaardigheid. Pas als meisjes en vrouwen dezelfde kansen hebben als jongens en mannen, ontstaan eerlijke samenlevingen. Lees meer op She’s got the power

Seksuele rechten en diversiteit

Mensen moeten kunnen leven zoals zij dat zelf willen. Het opkomen voor iemands seksuele rechten staat voor ons gelijk aan het verdedigen van mensenrechten. Respect voor seksualiteit en diversiteit betekent dat mensen controle hebben over lichaam, hun seksuele identiteit en hun relaties. Pas als deze rechten wereldwijd erkend worden, kunnen we echte gelijkheid tussen mensen bereiken. Lees meer op Free to be me

Vrijheid en verantwoording

In meer dan 100 landen wordt de ruimte om je mening te geven kleiner. We zien dat overheden het werk van onafhankelijke activisten en organisaties steeds meer ondermijnen. Daarom werken wij aan open samenlevingen waarin iedereen vrij is om zijn stem te laten horen en waar journalisten en kunstenaars ongehinderd hun werk kunnen doen. Samenlevingen waar de overheid en het bedrijfsleven transparant zijn en burgers kunnen meebeslissen over hun eigen toekomst.

Duurzaam voedsel

Wij werken aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot voldoende, betaalbaar en gezond voedsel dat duurzaam wordt geproduceerd. Nu en in de toekomst. Met een alsmaar groeiende wereldbevolking is duurzame voedselproductie van cruciaal belang om de voedselzekerheid op lange termijn te garanderen en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.