Hoe Hivos het Nederlands buitenlandbeleid beïnvloedt

We werken wereldwijd samen met moedige mensen die innovatieve oplossingen zoeken voor grensoverschrijdende uitdagingen. Of het nu de klimaatactivist is in Ecuador die vecht voor het behoud van de Amazone of de LHBTIQ+-gemeenschap in Costa Rica die strijdt voor gelijkheid. Hivos staat naast hen en helpt ze waar mogelijk.

Daarnaast proberen we overal ter wereld het beleid van regeringen, bedrijven en internationale organisaties te beïnvloeden. Zo ook in Nederland. Pleitbezorgen heet dat. Vaak gaat het dan om het Nederlands buitenlandbeleid. Want beslissingen die de politiek hier neemt, kunnen wereldwijd effect hebben. Wij richten ons in het bijzonder op de volgende thema’s:

Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

Zonder gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie bestaat er geen vrije en rechtvaardige samenleving. Daarom strijden wij voor gelijke rechten en gelijkwaardige kansen voor alle mensen, ongeacht genderidentiteit- en expressie, geslacht, seksuele oriëntatie, etniciteit, leeftijd, beperkingen, religie of culturele achtergrond.

Dat doen we niet alleen in landen waar ongelijkheid het grootst is. Want ook in Nederland moeten we waakzaam blijven. Hoewel wettelijk al veel goed is geregeld, zijn we er namelijk nog niet. Discriminatie en uitsluiting komen hier nog té vaak voor. Daarom werken we in Nederland samen met verschillende organisaties en initiatieven als de Roze Filmdagen en de Women’s March Nederland.

Voorbeelden van ons werk:

Wij vinden dat iedereen in vrijheid keuzes moeten kunnen maken in het persoonlijke leven. Daarom roepen we samen met 15 collega-organisaties de politiek op deze vrijheden te beschermen én te versterken in het regeerakkoord.

Nederland is wereldwijd voorvechter van seksuele en reproductieve rechten (SRGR). Die steun is en blijft hard nodig. Om dat te benadrukken, kregen Kamerleden in mei 2021 de Vrije Doos aangeboden namens Hivos en negen andere organisaties. In het bijgevoegde magazine konden zij meer lezen over het belang van SRGR.

Om de Nederlandse voortrekkersrol te behouden en van Kamerbrede steun te voorzien, wordt het nieuwe Meerpartijeninitiatief (MPI) SRGR en hiv/aids opgezet. Het MPI SRGR en hiv/aids zal zich richten op het aanjagen en monitoren van de Nederlandse internationale inzet op SRGR en hiv/aids, kennis en expertise genereren en het onderwerp politiek breed blijven waarborgen.

Afnemende ruimte voor kritische burgers

De ruimte voor mensenrechtenverdedigers en hun organisaties staat onder druk. Wij dringen er bij de overheid en Nederlandse ambassades op aan om deze trend te keren. Slechts drie procent van de wereldbevolking leeft in een land waar fundamentele rechten worden beschermd en gerespecteerd. Helaas zien wij té vaak dat onze overheid zich laat leiden door eigen economische- en veiligheidsbelangen, terwijl Nederland er ook bij gebaat is om te investeren in open samenlevingen wereldwijd.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 lanceerde het Breed Mensenrechten Overleg (BMO), een samenwerkingsverband waar Hivos lid van is, een pledge voor mensenrechten. Via deze pledge vroegen we politieke partijen om tijdens de verkiezingen, de formatie en de komende kabinetsperiode de belofte te doen om pal voor mensenrechten te staan .

Ook schreven we samen met Cordaid Making Civic Space Resilient. In deze publicatie onderzoeken we hoe mensen en organisaties over de hele wereld proberen de ruimte die zij hebben om hun werk te doen te vergroten. We hebben de vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties specifiek gevraagd naar hoe zij zijn getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die overheden nemen om de pandemie te bestrijden.

Meer lezen? “Laten we daarom nu gericht kiezen voor een beleid dat over onze eigen landsgrenzen heen kijkt.” Hivos en VNO-NCW pleiten voor internationale samenwerking en solidariteit in de coronacrisis

Zie verder onze brieven van 19 augustus 2019 en 6 november 2019 in aanloop naar een algemeen overleg over het maatschappelijk middenveld en het buitenlandbeleid in de Tweede Kamer.

Klimaatrechtvaardigheid

Lage- en middeninkomenslanden dragen het minst bij aan de wereldwijde klimaatcrisis, maar plukken daar nu wel de wrange vruchten van. Hoge-inkomenslanden als Nederland hebben dan ook een grotere verantwoordelijkheid als het gaat om het aanpakken van dit mondiale probleem. Wij zouden lage-inkomenslanden moeten ondersteunen in het omgaan met en tegengaan van klimaatverandering. Wij roepen de overheid daarom op om aan haar eerlijke deel van internationale klimaatfinanciering te voldoen. Tevens zou Nederland zich moeten inzetten op het vergroten van de toegang van lokale actoren tot klimaatfinanciering, met speciale aandacht voor vrouwen en gemarginaliseerd groepen. Als we deze internationale inzet niet vergroten zal door de effecten van klimaatverandering het aantal mensen dat in armoede leeft in 2030 met 100 miljoen zijn toegenomen.

Hivos is een van de initiatiefnemers van het NL Energy Compact, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en NGOs. Het Compact werd in september 2021 gelanceerd om de overgang naar duurzame energie in ontwikkelingslanden te versnellen en zo klimaatverandering en armoede te bestrijden.

Ter voorbereiding op de klimaattop in Glasgow (de COP26), stuurden wij samen met andere organisaties een brief aan Nederlandse Kamerleden. Eerder al schreven we samen met Both ENDS, Oxfam Novib, Care, Action Aid en Cordaid een brief aan (nieuw) gekozen Kamerleden en ondertekenden we deze oproep over de ondermijnende en onverantwoordelijke financiële steun die Nederland geeft aan fossiele projecten in het buitenland.

Bescherming van de Amazone

Wij maken ons grote zorgen over de rol van de huidige Braziliaanse regering in het Amazonegebied. De ontbossing neemt er schrikbarende vormen aan en de levens van lokale bewoners staan op het spel. We zien dat milieuwetgeving verslapt en wetenschappelijke instituten worden beschimpt. De Braziliaanse president beschuldigt ngo’s zelfs van brandstichting. Dit soort stigmatisering en criminalisering is levensgevaarlijk. Nederland is door bedrijvigheid, handelsverdragen en diplomatieke relaties nauw met Brazilië verweven. De Nederlandse regering draagt dan ook de grote verantwoordelijkheid die bijzondere positie aan te wenden en de vernietiging te stoppen.

Zie onze brief van 13 september 2019 aan Minister Blok en Minister Kaag samen met Amnesty, Both ENDS en het Wereld Natuur Fonds.

Transparantie van multilaterale instellingen

Multilaterale organisaties als de NAVO, Wereldbank en Verenigde Naties geven gezamenlijk voor ruim 31 miljard Amerikaanse Dollar uit via contracten. De toegankelijkheid en toereikendheid van informatie over deze contracten en aanbestedingen is ondermaats. Hierdoor is niet duidelijk waaraan of hoe effectief dit geld uitgegeven wordt. Daarom roepen wij de Nederlandse regering op om acties te ondernemen die de transparantie van multilaterale organisaties bevorderen.

Samen met Cordaid en de Open State Foundation vroegen wij daar aandacht voor.