Hoe Hivos het Nederlands buitenlandbeleid beïnvloedt

We werken wereldwijd samen met moedige mensen die innovatieve oplossingen zoeken voor grensoverschrijdende uitdagingen. Of het nu de klimaatactivist is in Ecuador die vecht voor het behoud van de Amazone of de LHBT-gemeenschap in Costa Rica die strijdt voor gelijkheid. Hivos staat naast hen en helpt ze waar mogelijk, mede dankzij uw steun.

Daarnaast proberen we over ter wereld het beleid van regeringen te beïnvloeden. Zo ook het Nederlands buitenlandbeleid. Pleitbezorgen heet dat. Want beslissingen die de Nederlandse politiek neemt, kunnen wereldwijd effect hebben. De periode vanaf Prinsjesdag is het jaarlijkse hoogtepunt waarin we ons uitspreken over het beleid. Op de volgende thema’s hebben we onze belangrijkste posities ingenomen de afgelopen periode:

Afnemende ruimte voor kritische burgers

De ruimte voor mensenrechtenverdedigers en hun organisaties staat onder druk. Wij dringen er bij de overheid en Nederlandse ambassades over de hele wereld op aan om deze trend te keren. Slechts drie procent van de wereldbevolking leeft in een land waar hun fundamentele rechten worden beschermd en gerespecteerd. Helaas zien wij té vaak dat onze overheid zich laat leiden door eigen economische- en veiligheidsbelangen, terwijl Nederland er ook bij gebaat is om te investeren in open samenlevingen wereldwijd.

Zie onze brieven van 19 augustus 2019 en 6 november 2019 in aanloop naar een algemeen overleg over het maatschappelijk middenveld en het buitenlandbeleid in de Tweede Kamer.

Bescherming van de Amazone

Wij maken ons grote zorgen over de rol van de huidige Braziliaanse regering in het Amazonegebied. De ontbossing neemt er schrikbarende vormen aan en de levens van lokale bewoners staan op het spel. We zien dat milieuwetgeving verslapt en wetenschappelijke instituten worden beschimpt. De Braziliaanse president beschuldigt ngo’s zelfs van brandstichting. Dit soort stigmatisering en criminalisering is levensgevaarlijk. Nederland is door bedrijvigheid, handelsverdragen en diplomatieke relaties nauw met Brazilië verweven. De Nederlandse regering draagt dan ook de grote verantwoordelijkheid die bijzondere positie aan te wenden en de vernietiging te stoppen.

Zie onze brief van 13 september 2019 aan Minister Blok en Minister Kaag samen met Amnesty, Both ENDS en het Wereld Natuur Fonds.

Klimaatfinanciering

Lage- en middeninkomenslanden zijn het minst aan te rekenen op de wereldwijde klimaatverandering, maar plukken daar nu wel de wrange vruchten van. Hoge-inkomenslanden als Nederland hebben dan ook een grotere verantwoordelijkheid als het gaat om het adresseren van dit mondiale probleem. Wij zouden lage-inkomenslanden moeten ondersteunen in het omgaan met en tegengaan van klimaatverandering. Wij roepen de overheid daarom op om aan haar eerlijke deel van internationale klimaatfinanciering te voldoen.

Zie onze brief van 20 november 2019 in aanloop naar de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer

Voedselbeleid

We moeten toe naar een vorm van landbouw die samenwerkt met de natuur, in plaats van haar tegenwerkt en de bodem uitput. De Nederlandse kringlooplandbouw, waarin boeren aan de bodem teruggeven wat ze er aan voedingsstoffen uithalen en waarin reststromen optimaal worden benut, is hiervan een goed voorbeeld. Om wereldwijd klimaatverandering en ondervoeding tegen te gaan, moeten we kringlooplandbouw in ons buitenlandbeleid opnemen. Dit betekent dat we dus ook meer prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van lokale markten om de productie-consumptiekringloop zo lokaal mogelijk te organiseren.

Zie onze brief van 11 november in reactie op de kamerbrief ‘op weg naar een wereld zonder honger in 2030; de Nederlandse inzet’ samen met ActionAid en Women Engage for a Common Future. Ook publiceerden we hierover in de Volkskrant en in Trouw.

Transparantie van multilaterale instellingen

Multilaterale organisaties als de NAVO, Wereldbank en Verenigde Naties geven gezamenlijk voor ruim 31 miljard Amerikaanse Dollar uit via contracten. De toegankelijkheid en toereikendheid van informatie over deze contracten en aanbestedingen is ondermaats. Hierdoor is niet duidelijk waaraan of hoe effectief dit geld gespendeerd wordt. Daarom roepen wij de Nederlandse regering op om acties te ondernemen die de transparantie van multilaterale organisaties bevorderen. De door de minister recent aangeboden Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking benoemt het belang van dit thema, maar mist een concreet plan en blijft onduidelijk over de aanpak op weg naar een goede, open en toegankelijke informatievoorziening.

Zie onze brief van 14 november in aanloop naar de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer samen met Cordaid en de Open State Foundation.