Er is een succesvolle manier om kinderarbeid te stoppen! Al meer dan een miljoen kinderen gaat naar school dankzij een speciale aanpak: de ‘Child Labour Free Zones’. In zo’n gebied (bijvoorbeeld een dorp of sloppenwijk) bestaat geen kinderarbeid meer, omdat alle betrokkenen ervan overtuigd zijn geraakt dat het niet nodig en niet wenselijk is. Dat kinderen naar school moeten!

 

aanpak op maat

Misvatting over armoede en het bestaan van kinderarbeid In Nederland denken wij vaak dat kinderarbeid een noodzakelijk kwaad is; kinderen in arme landen móeten wel werken, want hun ouders zijn te arm om het gezin te onderhouden. Maar het tegengestelde is waar: kinderarbeid houdt armoede juist in stand. Omdat kinderen gemakkelijk uit te buiten en goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en een hogere werkloosheid onder volwassenen. Kinderen die niet werken en niet naar school gaan, komen later ook terecht in laag betaalde banen en hun kinderen vervolgens ook. Het zijn vaak ook vastgeroeste gewoontes en de veronderstelling dat er geen alternatief is. Daarom richt de 'Child Labour Free Zone' aanpak zich vooral op het veranderen vande houding van ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, overheid en de kinderen zelf.

Aanpak op maat Samen met alle belanghebbenden brengen we de oorzaken in kaart en bedenken we passende oplossingen. Iedere situatie is anders en vraagt een aanpak op maat. Dat maakt het ook zo succesvol! We organiseren culturele activiteiten zoals toneel-, film-, muziek- en dansvoorstellingen om kinderen en ouders bewust te maken. Met vakbonden, werkgevers en plaatselijke overheden houden we bijeenkomsten om wetgeving en beleid te verbeteren. Maar ook het verbeteren van het reguliere onderwijs is belangrijk. Scholen gaan hiermee, samen met de overheid en de onderwijsbond aan de slag. Extra leerkrachten en een ‘brugschool’ zorgen ervoor dat kinderen die eerst werkten zo snel mogelijk het reguliere onderwijs kunnen instromen.

Partnerorganisatie CACLAZ en hun strijd tegen kinderarbeid In Zimbabwe vormen de vakbonden PTUZ, GAPWUZ en het Afrikaanse Netwerk voor de Bescherming van Kinderen tegen Misbruik en Verwaarlozing samen de Coalition against Child Labour in Zimbabwe (CACLAZ). Deze coalitie probeert de bevolking bewust te maken van de rechten van kinderen en het belang van onderwijs. Daarnaast worden leraren gemotiveerd om zich verantwoordelijk te voelen voor de kwaliteit van het onderwijs en voor het voorkomen van schooluitval en kinderarbeid. In de huidige omstandigheden, is dat geen gemakkelijke taak. CACLAZ is er op een aantal plaatsen in geslaagd om op een succesvolle manier, Child Labour Free zones te realiseren. Gebieden waar geen kinderarbeid meer voorkomt. Dit succes wil Hivos met hulp van CACLAZ  voortzetten in de sloppenwijken van Harare.

Waar bestaat deze succesvolle aanpak in Zimbabwe uit? In Zimbabwe bestaat de aanpak uit bewustwordingsactiviteiten en het organiseren van verschillende bijeenkomsten met belanghebbenden. Maar ook het realiseren van een zogenaamde brugschool is een belangrijk onderdeel: hier krijgen kinderen die nooit of lange tijd niet meer naar school zijn gegaan  intensief onderwijs. Zij worden in 6 tot 18 maanden voorbereid op plek in de schoolbanken van een reguliere school.

Voor de volgende aspecten is bij het realiseren van een Child Labour Free Zone in Zimbabwe speciale aandacht:

- Scholen zijn vaak in slechte staat; gebouwen, klaslokalen, leermiddelen en meubilair laten te wensen over. Deze slechte infrastructuur draagt er niet aan bij dat ouders hun kinderen naar school sturen of dat leraren blijven. Daarom mobiliseert partnerorganisatie CACLAZ de gemeenschap om de scholen met elkaar op te knappen. De bewoners zorgen met elkaar voor bouwmateriaal, metselaars en timmerlui om de scholen een opknapbeurt te geven zodat er een goede leeromgeving is.

- De kosten voor een uniform en het schoolgeld zijn de grootste obstakels voor ouders om hun kind naar school te sturen. En dat geldt zeker ook voor aids-wezen. CACLAZ heeft daarom samenwerkingspartners gezocht die het schoolgeld voor arme gezinnen en weeskinderen voor hun rekening nemen. Maar ook de samenleving toont zich betrokken en zoekt naar oplossingen. Bijvoorbeeld door zelf schooluniforms te maken. Hivos’ steun draagt in zo’n concreet geval ook bij aan de aanschaf van naaimachines.

- In Zimbabwe zijn kindhuwelijken een veel voorkomend probleem. Meisjes worden vroeg van school gehaald om te gaan werken in het huishouden van hun man. Samen met de politie pakt CACLAZ deze bij wet verboden praktijk aan. Ook worden leerkrachten gestimuleerd om te rapporteren aan de politie als zij denken dat er sprake is van een kindhuwelijk.

Doet u ook mee? U vindt toch ook dat kinderen recht hebben op onderwijs en een kansrijke toekomst? Willen we 1500 kinderen weer structureel naar school sturen dan is € 80.000 nodig, wat neerkomt op zo’n € 53 per kind.