ENG

Vrouwenrechten Midden-Oosten

Rol vrouwen van onschatbare waarde

 

Vrouwen die krachtig opkomen voor hun rechten, behoeften en wensen zijn van onschatbare waarde voor een eerlijke, goede samenleving. Hivos zet zich in voor een betere positie van vrouwen op politiek, sociaal en economisch gebied en steunt organisaties die een zelfde doel nastreven. Niet alleen door middel van financiering, maar ook door lobby, bewustwording en kennisdeling.


Women in Egypt 3

Ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn één van de meest universele vormen van ongelijkheid en één van de grootste belemmeringen voor (duurzame) structurele armoedebestrijding. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen schendt de rechten van vrouwen, belemmert ontwikkeling en houdt armoede in stand en verergert het.

 

Gender
Het begrip 'gender' geeft echter aan dat de ondergeschikte positie van vrouwen niet door biologische factoren wordt veroorzaakt. Gender staat voor regels, tradities en sociale verhoudingen in samenlevingen en culturen, die gezamenlijk definiëren wat als vrouwelijk dan wel mannelijk gedrag wordt beschouwd. Deze normen zijn niet overal hetzelfde en veranderen door de tijd heen.

 

Samen met haar partnerorganisaties strijdt Hivos voor de empowerment van vrouwen, wat betekent dat vrouwen zelf in toenemende mate in staat zijn voor hun rechten, behoeften en wensen op te komen, zowel individueel als in groepsverband. Daarom steunt Hivos organisaties die vrouwen een stem geven, hun vrijheid vergroten en deelname aan de samenleving stimuleren. De steun aan deze organisaties is met name gericht op het versterken en verbeteren van hun organisatie, hun werkwijze en hun contacten, zodat zij beter in staat zijn hun doelen te bereiken.

 

Hivos streeft naar veranderingen op de volgende terreinen:

  • - Verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en de vervulling van basisbehoeften, zoals voedsel, gezondheidszorg en inkomen;
  • - Toegang van vrouwen tot voor ontwikkeling noodzakelijke hulpmiddelen, zoals kennis, krediet, land en arbeid;
  • - Versterking van het gevoel van eigenwaarde van vrouwen en bewustwording van hun positie in de samenleving;
  • - Gelijkwaardige deelname van vrouwen aan besluitvormingsprocessen op allerlei niveaus;
  • - Zeggenschap van vrouwen over hun eigen lichaam en levenskeuzes.

 

Hivos beschouwt gender, vrouwen en ontwikkeling niet zozeer als een vrouwenkwestie maar als een universele mensenrechtenkwestie. Voor Hivos zijn vrouwenrechten zo belangrijk dat zij eist dat al haar partnerorganisaties de rechten van vrouwen in hun beleid hebben opgenomen.

 

Steun vrouwen met een eenmalige gift!

 

Photography: Thomas v. der Osten-Sacken

 

Recent articles

22/01/2015 #ChildNotWife tegen kindhuwelijk
08/12/2014 Zeezwemmer Younes op de barricaden
02/12/2014 Intisar komt handen tekort
13/11/2014 Wat trekken we aan vandaag?
23/10/2014 Laat Egyptische activistes vrij