ENG
 


 

Rights & Citizenship

In landen waar regimes verkiezingen manipuleren, persvrijheid aan banden leggen en vrijheid van meningsuiting beperken worden burgers die een (georganiseerd) tegengeluid laten horen geïntimideerd en vervolgd. Ook vindt vindt uitsluiting plaats omdat mensen afwijken van de geldende mainstream. Het Rights & Citizenship programma steunt burgers en hun belangenorganisaties om een samenleving te creëren waaraan zij ongeacht sekse, afkomst, seksuele voorkeur of religieuze overtuiging vrij en volwaardig kunnen deelnemen. 

 

Foto: Flickr/ Dina Regine
 

Mensenrechten en democratisering als basis voor ontwikkeling

Een evenwichtige, eerlijke en duurzame ontwikkeling van een land is alleen mogelijk als alle maatschappelijke groepen invloed kunnen uitoefenen op besluitvormingsprocessen. Essentieel daarvoor zijn het bestaan van democratische structuren en een pluriforme samenleving waarin mensenrechten worden gerespecteerd. Mensenrechten vormen zo een basis voor ontwikkeling.

 
 

Homo-emancipatie. Hivos steunt homo's en lesbiennes wereldwijd!

Emancipatie en ontwikkeling hebben alles te maken met het recht op vrijheid, zelfbeschikking en gelijke toegang tot kansen en mogelijkheden. En dus ook met rechten voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LGBT). Hivos ondersteunt partnerorganisaties in hun strijd voor sociale acceptatie, de mogelijkheid tot het uitdragen van een eigen seksuele identiteit, het tegengaan van homofobie en het uitbannen van anti-homo wetgeving.
Lees meer over het homo-emancipatiebeleid van Hivos

 

Bijzondere aandacht voor vrouwen is hard nodig

De vaak ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden hinderen de voortgang van structurele en duurzame armoedebestrijding. Vrouwen die krachtig opkomen voor hun rechten, behoeften en wensen zijn namelijk van onschatbare waarde voor een eerlijkere en betere samenleving. Hivos zet zich voor een betere positie van vrouwen op politiek, sociaal en economisch gebied.

 
 

Sociale bewegingen. Op weg naar een kleurrijke samenleving

Hivos streeft naar een kleurrijke samenleving. Een samenleving waarin discriminatie op grond van ras en geaardheid uit het wetboek is geschrapt. Een samenleving ook waarin seksuele en etnische minderheden zich kunnen organiseren, hun rechten kunnen claimen, en aansluiting kunnen vinden bij mensenrechtenorganisaties.

 
 

Strijden tegen hiv/aids is strijden tegen armoede en ongelijkheid

Ruim veertig miljoen mensen zijn wereldwijd besmet met het hiv-virus. Negentig procent van de mensen met het hiv-virus leeft in ontwikkelingslanden. Structurele armoede is een belangrijke oorzaak. Want arm zijn betekent geen toegang tot zorg, voorlichting en medicijnen maar ook het niet kunnen meebeslissen over zaken die het leven verbeteren. Hivos ondersteunt lokale organisaties die zich bezighouden met voorlichting, preventie en lobby.

 
 

Toegang tot medicijnen. Lobbyen op nationaal en internationaal niveau

Ieder mens heeft recht op een gezond leven. Net zoals hij of zij recht heeft op informatie, privacy en de vrije beleving van seksualiteit. Die mensenrechten gelden voor iedereen, dus ook voor mensen met hiv/aids. Toegang tot medicijnen is een basisrecht voor mensen waar ook ter wereld. Hivos ondersteunt organisaties die nationaal en internationaal lobbyen om het recht op medicijnen mogelijk te maken.

 
 

Wetgeving. Strijden voor het recht op zelfbeschikking

Ongeschreven religieuze regels, verstokte tradities, verouderde sociale verhoudingen die de positie van vrouwen ondermijnen komen in veel ontwikkelingslanden voor. Overal ter wereld voeren vrouwen actie voor de naleving en aanpassing van nationale en internationale wetgeving op dit gebied. Hivos helpt hen daarbij.

 
 

Emancipatie. Vrouwenorganisaties als katalysator voor verandering

In 1995 zijn er tijdens de Internationale Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Beijing harde afspraken gemaakt over de positie van vrouwen: zorgen voor meer weerbaarheid, zelfstandigheid en zeggenschap van vrouwen. Inmiddels stagneert in veel landen het emancipatieproces. Om het tij te keren, is steun aan vrouwenorganisaties in ontwikkelingslanden hard nodig.

 
 

Preventie. Voorlichting en emancipatie als middelen tegen taboes en vooroordelen

Goede voorlichting en preventie gaan hand in hand. Ze vormen de basis van het gevecht tegen aids. Vaak hebben mensen in ontwikkelingslanden geen toegang tot informatie. Verder wordt de bestrijding van hiv/aids bemoeilijkt door ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, taboes, vooroordelen en misinformatie. Daarom steunt Hivos partnerorganisaties die voorlichting geven over hiv/aids.

 
 

Mensenrechten. Streven naar een rechtstaat en universele rechten

Mensenrechten gelden voor iedereen en overal. Die boodschap is inmiddels wereldwijd geland. Maar nog lang niet overal gerealiseerd. Hivos streeft naar een eerlijke en betaalbare rechtspraak voor burgers en voor bescherming van mensenrechtenactivisten en -organisaties. Zo kunnen zij succesvol zijn in het handhaven van nationale en internationale wetgeving die gelijkwaardigheid en toegang tot recht regelt.